Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการ
ในด้านให้บริการตรวจสอบอาคารและงานด้านวิศวกรรม
เกี่ยวกับระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในอาคารแต่ละประเภท ในฐานะ
ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยเน้นการ
ตรวจสอบและปรับปรุงตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้
มีความปลอดภัยที่เพียงพอ และได้มาตรฐานสำหรับผู้ใช้อาคาร
และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยขอบเขต
ของการดำเนินการตรวจสอบอาคารนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร